سبد خرید

محصولی انتخاب نشده است

لاستیک سواری سایز 16

12مجموع 12 خبر
قیمت : 379,000 تومان

طرح گل : ایمپتوس روو       Impetus revo

شاخص بار : V      شاخص سرعت : 98

ساخت ترکیه

قیمت : 379,000 تومان

طرح گل : درایویز       Driveways

شاخص بار : V      شاخص سرعت : 99 XL

ساخت ترکیه

قیمت : 348,000 تومان

طرح گل : درایویز       Driveways

شاخص بار : W      شاخص سرعت : 94 XL

ساخت ترکیه

قیمت : 342,000 تومان

طرح گل : ایمپتوس اسپرت      Impetus sport     

شاخص سرعت : W      شاخص بار : 87

ساخت ترکیه

قیمت : 379,000 تومان

طرح گل : ایمپتوس روو      Impetus Revo     

شاخص سرعت : V       شاخص بار : 95

ساخت ترکیه

قیمت : 379,000 تومان

طرح گل : فنوما      Phenoma   

شاخص بار : W      شاخص سرعت : 92  

ساخت ترکیه

قیمت : 379,000 تومان

طرح گل : ایمپتوس روو       Impetus Revo     

شاخص بار : H      شاخص سرعت : 99 XL   

ساخت ترکیه

قیمت : 379,000 تومان

طرح گل : ایمپتوس روو      Impetus Revo     

شاخص بار : W      شاخص سرعت : 93  

ساخت ترکیه

قیمت : 348,000 تومان

طرح گل : ایمپتوس روو      Impetus Revo     

شاخص بار : V      شاخص سرعت : 92  

ساخت ترکیه

قیمت : 348,000 تومان

طرح گل : فنوما      Phenoma     

شاخص بار : W       شاخص سرعت : 94 XL  

ساخت ترکیه

12مجموع 12 خبر